EN AR

شرکت کاسپین حمل آسیا  حمل و نقل بین المللی

88482794(21)98   --  88481759(21)98 |                                   info@cta-co.com                                                  

فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور

مقاله ها
فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور12 خرداد 1397

فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور بر اساس نوع وظایف و رویه های گمرکی


در اجرای مفاد بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/1/80 و باستناد مفاد ماده 26 قانون امور گمرکی و مصوبه هیات محترم وزیران در مورد استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور، فهرست اسامی گمرکات کشور، رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها به شرح ذیل اعلام میگردد.ورود و خروج کالا جزء از طریق مبادی مجاز اعلام شده که گمرک جهت اجرای مقررات مربوطه در آنها حضور دارد، ممنوع است و اقدام به ورود و خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفان برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد.

بدیهی است انجام وظایف محوله و رویه های مورد عمل در هر یک از گمرکات فوق ، وفق مجوز های صادره از طریق واحدهای ستادی ذیربط گمرک ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام میگیرد و هر گونه تغییر در فهرست مزبور و اضافه کردن هر گونه رویه و وظیفه جدید از این تاریخ به بعد موکول به تامین شرایط لازم و موافقت و اعلام گمرک ایران خواهد بود .

همچنین بر اساس قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/1/83 مجلس شورای اسلامی ، کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان اعم از وزارتخانه ها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریه موظفند کالاهای وارداتی و صادراتی خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم از اسکله ها، فرودگاهها و مرزهای مجاز فوق مطابق با دستورالعمل های گمرک ایران وارد ویا صادر نمایند، در غیر این صورت مشمول مقررات قاچاق کالا خواهد بود.

همچنین برای جزئیات و اطلاعات بیشتر میتوایند اینجا را کلیک نمایید.

در اینجا میتوانید فهرست گمرکات مجاز را در یک نگاه ببینید. 
فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور