پیرو توضیحات در مقاله مربوط به TSC گمرکی یا همان نحوه ارزش گذاری برای کالاهای گمرکی چیست در ذیل لینک آبی رنگ جدول ارزش TSC کلیه کالاهای گمرکی ثبت شده را میتوانید مطالعه نمایید

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fFu-Y1oDgGthukqXziuUNYzPDCMobZGcohXTmdyN6L0/edit#gid=71242396