***مراحل خرید خارجی

***بازرگانی خارجی - مراحل خرید خارجی :

* انتخاب منبع فروش کالا
* اخذ پروفرما
* تنظیم قرارداد خرید
* ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و بانک
* حمل کالا توسط حمل و نقل بین المللی
* ترخیص کالا از گمرکات

* حمل کالا از گمرکات به انبار خریدار

1) مراحل و نحوه انتخاب منابع فروش کالا:

بررسی و جمع آوری اطلاعات درباره تولید یا عرضه کنندگان کالا از طریق زیر ممکن است.

- اینترنت
- روزنامه تجاری
- راهنمای تلفن
- نمایشگاه های مختلف
- بخش بازرگانی سفارتخانه ها

- شرکت های وارداتی مشابه
- سوابق شرکت در خرید های قبلی
- منابع داخلی (راهنمای صنعت سنگین وزارت صنایع و معادن)
- اتاق های بازرگانی مشترک
و ...


2) پیش فاکتور :  

پروفرما یا پیش فاکتور ،سندی است که توسط فروشنده صادر میگردد و مندرجات پرفرما شامل نام و نشانی فروشنده و خریدار ،نوع ، و زمان تحویل کالا  ،مقدار و تعداد کالا ،قیمت واحد و قیمت کل کالا ،شرایط پرداخت است. و مبداء کالا  مدت اعتبار پرفرما از فروشندگان و به شرح ذیل و یا فرم تقاضا برای قیمت که این اطلاعات خواسته میشود.

1. قیمت واحد کالا و مبلغ کل برای هر قلم کالا
2. مبداء مواد/کالا ( کشور مبداء)
3. حمل
4. اعتبار
5. تاریخ تحویل
6. مشخصات حمل
7. بازرسی
8. روشهای پرداخت

3 ) مفاد قرارداد خرید:  

موضوع قرارداد    . قیمت کالا   . شرایط و مدت تولید یا تهیه کالا   . شرایط پرداخت   . نحوه اعتراض ها  .  نوع بسته بندی    . مبداء کالا   . مقصد کالا   . زمان تحویل   . حکمیت،داوری و حل و فصل اختلافات    .  آدرس طرفین قرارداد    . بازرسی    . تغییر وسیله حمل در طول راه    . حمل به دفعات    . مبداء   . فورس ماژور    .
ذکر تمام موارد در تمام قراردادها ضروری نمی باشد و انتخاب موارد مذکور در قراردادهای خرید بستگی به شرایط معامله دارد.

4)  ثبت سفارش:

واردکنندگان کالای مختلف جهت اخذ مجوز قطعی و ثبت سفارش باید به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند و پس از انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی بانک گشایش اعتبار اقدام مینماید.

5)  حمل کالا :

به نسبت تعهدات خریدار و فروشنده بنابر تقاضای هر یک و توسط حمل و بیمه کالا بر اساس شرایط تحویل کالا شرکت های حمل و نقل بین المللی و شرکت های بیمه انجام می گیرد. که میتوان به4 صورت زیر حمل انجام شود:

1. حمل و نقل دریایی
2. حمل و نقل زمینی
3. حمل و نقل هوایی

4. حمل و نقل ریلی


6) ترخیص کالا از گمرکات :

اقدامی که به وسیله آن گمرک به اشخاص ذینفع اجازه می دهد کالای موضوع ترخیص را در اختیار خود داشته باشند.