در اینجا قصد داریم تعرفه حق توقف کامیون های ایرانی و خارجی را که در سال 1401 توسط نهادهای مرتبط داخلی تعیین شده برای بالا بردن اطلاعات شما مشتریان ارئه دهیم، که در ابتدا لازم است این مسئله را بدانید که کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی می بایست قرارداد حمل با صاحب کالا یا شرکتهای فوروادر منعقد نموده و حق توقف های احتمالی و نحوه وصول آن را پیش بینی نمایند، در صورت عدم وجود قرارداد بر اساس تعرفه های مندرج در ذیل محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

الف) کامیون های ایران

1. کامیونهای ایرانی حامل کالاهای صادراتی از/به داخل کشور به ترتیب 3 و 2 روز کاری معافیت از حق توقف برای بارگیری و انجام تشریفات در مورد صادرات، و انجام تشریفات گمرکی و تخلیه در مورد واردات میباشند.

1.1 حق توقف کامیونهای چادری، بغلدار، کفی، کانتینر بر، تانکر ، بونکر و سواری بر داخل کشور مبلغ 19،500،000 ربال به ازای هر روز کاری، پس از کسر روزهای معاف میباشد.

1.2 حق توقف برای انواع کامیون های یاد شده در بند 1.1در کشورهای اروپایی برای هر روز کاری 175 یورو و در سایر کشورها 175 دلار پس از کسر روزهای معاف میباشد.

تبصره: در صورتیکه زمان توقف پس از کسر روزهای معاف، بیش از 5 روز کاری باشد، برای روزهای مازاد 15% به تعرفه های فوق اضافه میگردد.

ب) کامیون های خارجی

1. کامیون های خارجی حامل کالای صادراتی و یا وارداتی از/به داخل کشور به ترتیب دارای 3و2 روز کاری معافیت از حق توقف برای بارگیری و انجام تشریفات گمرکی در مورد صادرات و یا انجام تشریفات گمرکی و تخلیه در مورد واردات میباشند.

1.1 حق توقف انواح کامیون های یاد شده در بند 1.1 الف برای هر روز کاری 175 یورو پس از کسر روزهای معاف میباشد.

1.2حق توقف برای انواع کامیون های یاد شده در بند 1.1 الف در کشورهای اروپایی برای هر روز کاری 175 یورو و در سایر کشورها 175 دلار پس از کسر روزهای معاف میباشد.

ج) سایر موارد
1. در مورد کامیون های کمرشکن 7محور، 9محور، 11محور حق توقف در ایران نسبت به هر یک از بندهای فوق، حسب مورد به ترتیب 15%، 30% و 50% افزایش مییابد.
2. در مورد کامیون های کمرشکن 7محور، 9محور، 11محور حق توقف در خارج از کشور نسبت به هر یک از بندهای فوق، حسب مورد به ترتیب 60%، 90% و 120% افزایش مییابد.
3. حق توقف کامیون های 10 چرخ و 6 چرخ در مورد هر یک از بندهای فوق حسب مورد به ترتیب معادل 70% و 60% تعرفه های تعیین شده میباشد.
4. در مورد کامیون های ایرانی حامل مواد فاسد شدنی(یخچالی و ترمو) در ایران 50% به تعرفه های حق توقف تعیین شده در بند 1.1 الف اضافه میگردد و در خارج از کشور 30% به تعرفه های تعیین شده در بند 1.2 الف اضافه میگردد.
5. در مورد کامیون های خارجی حامل موارد فاسد شدنی (یخچالی و ترمو) در ایران و در خارج از کشور 30% به تعرفه های حق توقف تعیین شده در بندد 1.1 ب اضافه میگردد.
6. در مورد تانکرهای ایرانی حامل کالای آتش زا و خطرناک (تحت شرایط بین المللی کالای خطرناک ) در ایران50% به تعرفه های حق توقف تعیین شده در بند 1.1 الف اضافه میگردد و در خارج از کشور 20% به تعرفه تعیین شده در بند 1.2 الف اضافه میگردد.
7. در مورد تانکرهای خارجی حامل کالای آتش زا و خطرناک در ایران و خارج از کشور 20% به تعرفه تعیین شده در بند 1.2 ب اضافه میگردد.
8. تعرفه های حق توقف در کلیه موارد مشمول، برای کشنده و باگیری تواما و در مورد کامیون های یخچالی/ترمو نیز تواما و مشروط به روشن بودن یخچال میباشد.
9. کامیون های که بعد از ساعت 10 صبح روز کاری به گمرک مربوطه وارد و اسناد خود را تحویل نمایند آن روز کاری مشمول محاسبه ایام معافیت نبوده و محاسبه روزهای معاف از اولین روز کاری پس از آن صورت میگیرد.
10. روزهای جمعه و تعطیل رسمی بشرح بند فوق، چنانچه در خلال مهلت معافیت کامیون ها واقع شوند، جزو روزهای معافیت منظور نخواهند شد./


منبع: انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایراناستعلام کرایه حمل بار
قیمت پایه ی گمرکی کالاهای صادراتی
قیمت حمل بار دریایی از هند
قیمت حمل بار هوایی از چین
قیمت حمل دریایی از چین
برترین خطوط هواپیمایی جهان 2018
اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
مراحل و هزینه اخذ کارت بازرگانی
TSC گمرکی چیست؟