شماره نامه: 210/5/6971
تاریخ: 1397/7/7
شرکتهای حمل و نقل بین المللی ( عضو و غیر عضو)

موضوع: مشکلات کامیونهای ایرانی در قلمرو ایتالیا

با عرض سلام،

طبق نامه واصل شده به شماره 86187/74/3 مورخ 1397/7/4 از مدیریت محترم دفتر حمل و نقل بین المللی و ترانزیت - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و عنایت به مذاکرات صورت گرفته در سومین کارگرو مشترک حمل و نقل بین المللی جاده ای ایران و ایتالیا، مقتضی است دستور فرمایید تا در ذیل توضیحات اعلام و از وصول هر گونه گزارش در این مورد با موضوع فوق، مطلاع فرمایند.
هر گونه سابقه مشکلات امنیتی کامیونهای ایرانی در قلمرو ایتالیا، اعم از "سرقت محموله"، "سرقت خودرو یا لوازم آن"، "صدمات جسمی به راننده"، و امثالهم به همراه شرح رویداد، منظم به مستندات مربوطه، جهت پیگیری مراتب گزارش گردد.

در اینجا اصل نامه فوق را مطالعه نمایید.